HISTORIKK

NB: Denne sida oppdateres ikke lenger !
Ny nettside er https://stonadskassaraufoss.no/

Fra 1. januar 1971 ble syketrygden inkorporert i Folketrygden. Som følge av denne bestemmelse ble den tidligere private kasse – Raufoss arbeideres sykekasse – som var stiftet i 1911, oppløst. Sykekassen fikk beholde sin formue og ble gitt anledning til å fortsette som hjelpekasse eller som stønadskasse dersom visse krav fra Rikstrygdeverket/Sosialdepartementet ble oppfylt. Ett av kravene var at det måtte utarbeides nye statutter, og statuttene skulle inneholde bestemmelse om at stønad bare skulle gå til formål som står i samband med:

  • sykepleie
  • helsearbeid
  • sykdomsforebyggende arbeid eller
  • humanitær virksomhet.

Statuttenes §2 oppfyller dette vilkår.

Fra 1. januar 1971 ble det også besluttet at Raufoss arbeideres og funksjonærers private forsikringskasse, som var opprettet i 1946 for å erstatte innsamlingslister, skulle gå inn i den nye stønadskassen. Forsikringskassen hadde fra tidligere bestemmelser om stønad:

  • langtidssykmeldte
  • avgang ved pensjonering
  • oppnådd aldersgrense
  • begravelsesstønad